റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1

 

കളക്ടറേറ്റ് 

 

 04994

 255010

 

 2251549
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍ 04994

 

256400

  

9447496600

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  04994

 

255833

 

9447726900

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  04994

 

255050

  

8547616042

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   04994

 255010

 

8547616041

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.ആര്‍)   04994

 

255211

  

8547616043

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  04994

 

255010

 

8547616040

 
8

 

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സെല്‍

 

04994

 257330

9645600658

 
9

 

നാച്ച്വറല്‍ കലാമിറ്റി സെല്‍

 

04994

255010

   
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1  0467   2204298 9447100298
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  കാസറഗോഡ്  04994  230021
 2  ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ  04672  204042
 3  മഞ്ചേശ്വരം  04998  244044
 4  വെള്ളരിക്കുണ്ട്   04672  242320
  വില്ലേജ് ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ
 

 

ഹോസ്ദു൪ഗ് താലൂക്ക്

 

   
  ഉദുമ 0467 2265080 8547617402
  പനയാൽ 0467 2275200 8547617404
  പള്ളിക്കര 0467 2275100 8547617405 
  കീക്കാൻ    
  ചിത്താരി 0467 2266731 8547617407 
  അജാനൂ൪ 0467 2266700 8547617408 
  പുല്ലൂ൪ 0467  2266761 8547617409
  പെരിയ 0467  2232210 8547617410
  മടിക്കൈ 0467  2269200 8547617411
  ഹോസ്ദു൪ഗ് 0467  2206044 8547617414
  കാഞ്ഞങ്ങാട് 0467  2206120 8547617418
  അമ്പലത്തറ 0467  2269100 8547617423
  നീലേശ്വരം 0467  2284531 8547617424
  ചെറുവത്തൂ൪ 0467  2260720 8547617428
  ക്ലായിക്കോട് 0467  2230349 8547617430
  തിമിരി    
  പീലിക്കോട് 0467  2261530 8547617431
  മാണിയാട്ട്    
  ചീമേനി 0467  2251500 8547617432
  ബല്ല 0467  2206042 8547617415
  പുതുക്കൈ 0467  2280366 8547617419
  കയ്യൂ൪ 0467  2230550 8547617429
  ഉദിനൂ൪ 0467  2214990 8547617436
  ബാര   8547617403
  പള്ളിക്കര II 0467  2238658 8547617406
  വടക്കേ തൃക്കരിപ്പൂ൪ 0467 2212590  8547617433
  തെക്കെ തൃക്കരിപ്പൂ൪ 0467 2212575  8547617434
  പടന്ന  0467 2277800 8547617435
  കൊടക്കാട് 0485 2261727 8547617437
  പേരോൽ 0467  2284499 8547617438
  വലിയപറമ്പ് 0467  2258030 8547617468
 

 

 കാസറഗോഡ് താലൂക്ക്

 

   
  മധൂ൪  04994 241484  8547617318
   പട്ള    
  ബേള  04998  286206 8547617319
  നീ൪ച്ചാൽ  04998  234376 8547617321
  ബദിയഡുക്ക  04998  286205 8547617322
  നെട്ടണിഗെ  04998  266008 8547617324
  ബെള്ളൂ൪    
  കുംബടാജെ  04998  234537 8547617325
  ഉബ്രംങ്കള     
  കുഡ്ലു  04998  233609 8547617326
  മൊഗ്രോൽ പുത്തൂ൪    
  ഷിറിബാഗിലു     
  പാടി  04994 285200 8547617327
  നെക്ക്രജെ    
  ചെങ്കള 04994 281926  8547617328
  മുട്ടത്തൊടി    
  കളനാട് 04994 236944 8547617329
  ചെമ്മനാട്    
  തെക്കിൽ 04994 281927 8547617330
  പെരുമ്പള    
  കൊളത്തൂ൪ 04994 211276 8547617331
  മുളിയാ൪ 04994 250498 8547617332
  ബേഡഡുക്ക 04994 211275 8547617333
  കുറ്റിക്കോൽ 04994 206073 8547617334
  ബന്തടുക്ക 04994 200500 8547617335
  അഡൂ൪ 04994 271100 8547617336
  ദേലംപാടി 04994 270168 8547617337
  കാസറഗോഡ് 04994 225328 8547617338
  അടുക്കത്ത്ബയൽ    
  തളങ്കര 04994 225354 8547617339
  ആദൂ൪ 04994 261400 8547617340
  കാറഡുക്ക    
  മൂന്നാട് 04994 206074 8547617341
  കരിവേടകം 04994 201160 8547617342
 

 

മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക്

 

   
  കുഞ്ചത്തൂ൪  04998 275180 8547617302
  ഉദ്യാവ൪  04998 275180 8547617302
  വോ൪ക്കാടി  04998 202964 8547617303
  പാവൂ൪  04998 202964 8547617303
  കൊടലമൊഗറു  04998 202966 8547617304
  പാത്തൂ൪  04998 202966 8547617304
  മീഞ്ച  04998 252020 8547617305
  കളിയൂ൪  04998 252020 8547617305
  കോളിയൂ൪  04998 252020 8547617305
  തലക്കള  04998 252020 8547617305
  കടമ്പാ൪  04998 274848 8547617306
  കുളൂ൪  04998 274848 8547617306
  മജിബയൽ  04998 274848 8547617306
  മൂഡംബയൽ  04998 274848 8547617306
  ഹൊസബെട്ടു   04998 274790 8547617307
  ബങ്കര മഞ്ചേശ്വരം   04998 274790 8547617307
  ബാഡജെ   04998 274790 8547617307
  ഉപ്പള   04998 243461 8547617308
  കോഡിബയൽ  04998 243461 8547617308
  മംഗൽപാടി  04998 243461 8547617308
  മുളിഞ്ചെ  04998 243461 8547617308
  ഇച്ചിലംങ്കോട  04998 243461 8547617309
  ബേക്കൂ൪  04998 243461 8547617309
  ഹേരൂ൪  04998 243461 8547617309
  ഷിറിയ  04998 243461 8547617309
  കുബണൂര  04998 243461 8547617309
  കയ്യാ൪  04998 262333 8547617310
  കൂടാൽമേ൪ക്കള  04998 262333 8547617310
  പൈവളിക  04998 206800 8547617311
  ചിപ്പാ൪  04998 206800 8547617311
  ബായാ൪  04998 205800 8547617312
  എൺമകജെ  04998 226100 8547617313
  ഷേണി  04998 226410 8547617314
  എടനാട്  04998 246300 8547617315
  കണ്ണൂ൪  04998 246300 8547617315
  പുത്തിഗെ  04998 246300 8547617315
  കോയിപ്പാടി  04998 216010 8547617316
  ഇച്ചിലംപാടി  04998 216010 8547617316
  മൊഗ്രാൽ  04998 216010 8547617316
  ബാഡൂ൪  04998 246400 8547617317
  അംഗഡിമുഗറു  04998 246400 8547617317
  മുഗു  04998 246400 8547617317
  ബംബ്രാണ  04998 216011 8547617320
  ആരിക്കാടി  04998 216011 8547617320
  കിദൂ൪  04998 216011 8547617320
  ഉജാറുൾവാ൪  04998 216011 8547617320
  പഡ്രെ  04998 220009 8547617323
  കാട്ടുകുക്കെ  04998 220009 8547617323
 

 

വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്

 

   
  ബളാൽ  0467 2242646 8547617422
  ഭീമനടി  0467 2245470 8547617440
  ബേളൂ൪  0467 2279160 8547617412
  ചീമേനി 2  0467 2235379 8547617426
  കരിന്തളം  0467 2235379 8547617426
  ചീറ്റാരിക്കാൽ  0467 2222800 8547617441
  കിനാനൂ൪  0467 2235386 8547617425
  കോടോത്ത്   8547617413
  മാലോത്ത്  0467 2247800 8547617417
  പാലാവയൽ  0467 2272018 8547617442
  പരപ്പ  0467 2255244 8547617439
  തായനൂ൪  0467 2279170 8547617420
  വെസ്റ്റേളേരി  0467 2245471 8547617427
  കള്ളാ൪  0467 2225600 8547617421
  പനത്തടി  0467 2227810 8547617416