റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   04936 

  202251

  202301

 8547616021

 9447097702

 202532   202220 
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  04936 

 202230

 202300  

9447204666

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  04936 

 202532

 202220 

8547616021

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  04936  

  204220 

  

8547616024

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   04936 

 205070 

 

8547616023

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  04936  

  205070 

 

8547616022

 

  

 
ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 മാനന്തവാടി 04935   240222  9447097703
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 വൈത്തിരി  04936   255229
 2 സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി  04936   220296
 3 മാനന്തവാടി  04935   240231

 

സുൽത്താൻബത്തേരി താലൂക്ക്

 

         
നെൻമേനി     4936 267312 8547616502
അമ്പലവയൽ     4936 261422 8547616503
സുൽത്താൻബത്തേരി     4936 227320 8547616504
കിടങ്ങനാട്     4936 238783 8547616505
നൂൽപ്പുഴ     4936 270089 8547616506
തോമാട്ടുചാൽ     4936 218167 8547616507
കുപ്പാടി     4936 227318 8547616508
ചീരാൽ     4936 262376 8547616509
പുറക്കാടി     4936 249210 8547616510
പൂതാടി     4936 210260 8547616511
പുൽപ്പള്ളി     4936 240377 8547616512
പാടിച്ചിറ     4936 235510 8547616513
ഇരുളം     4936 238805 8547616514
കൃഷ്ണഗിരി     4936 247210 8547616515
നടവയൽ     4936 210261 8547616516

 

വൈത്തിരി താലൂക്ക്

 

         
കുന്നത്തിടവക     4936 255212 8547616602
അച്ചൂരാനം     4936 275750 8547616603
തരിയോട്     4936 251529 8547616604
കോട്ടത്തറ     4936 286094 8547616605
കുപ്പാടിത്തറ     4936 274311 8547616606
പടിഞ്ഞാറത്തറ     4936 274312 8547616607
ചുണ്ടേൽ     4936 201041 8547616608
വെങ്ങപ്പള്ളി     4936 205400 8547616609
കാവുംമന്ദം     4936 251528 8547616610
പൊഴുതന     4936 255205 8547616611
കണിയാംപ്പറ്റ     4936 286807 8547616612
മുട്ടിൽ നോർത്ത്     4936 206886 8547616613
മുട്ടിൽ സൗത്ത്     4936 207519 8547616614
കോട്ടപ്പടി     4936 283521 8547616615
കൽപ്പറ്റ     4936 207575 8547616616
മുപ്പൈനാട്     4936 217203 8547616617
വെള്ളാരിമല     4936 236455 8547616618
തൃക്കൈപ്പറ്റ     4936 282040 8547616619

 

മാനന്തവാടി താലൂക്ക്

 

         
അഞ്ചുകുന്ന്     4935 227720 8547616702
പൊരുന്നന്നൂർ     4935 231977 8547616703
നല്ലൂർ നാട്     4935 244571 8547616704
മാനന്തവാടി     4935 244570 8547616705
തിരുനെല്ലി     4935 210380 8547616706
തൃശ്ശിലേരി     4935 250980 8547616707
പയ്യമ്പള്ളി     4935 215888 8547616708
ചെറുകാട്ടൂർ     4935 222090 8547616709
പനമരം     4935 222076 8547616710
പേരിയ     4935 260480 8547616711
തൊണ്ടർനാട്     4935 235967 8547616712
വെള്ളമുണ്ട     4935 231978 8547616713
തവിഞ്ഞാൽ     4935 256750 8547616714
എടവക     4935 271531 8547616715
വാളാട്     4935 266498 8547616716
കാഞ്ഞിരങ്ങാട്     4935 235966 8547616717