റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0487 

 2360130

 2361020

 8547610081 

 9447161839

 2360626 
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0487 

 2361020

 2360050

  

9447129013

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0487 

 2360626

 2361247

8547610081

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0487 

  2361063 

  

8547610084

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0487 

 2360130 

 

8547610083

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0487 

  2360130

 

8547610086

 

  

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (പൊന്നുംവില)  0487 

 2360130 

8547610082

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 0487   2360100  9447736010
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1  തൃശൂര്‍  0487   2331443
 2  മുകുന്ദപുരം  0480   2825259
 3  തലപ്പിള്ളി  04884   232226
 4  കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍  0480   2802336
 5  ചാവക്കാട്   0487   2507350
 6 ചാലക്കുടി  0480   2705800

 

കൊടുങ്ങല്ലൂ൪ താലൂക്ക്

 

     
എടത്തിരുത്തി 0480 2837127 8547614202
ചെന്ത്രാപ്പിന്നി 0480 2837127 8547614216
പാപ്പിനിവട്ടം 0480 2641609 8547614203
കുളിമുട്ടം 0480 2644332 8547614204
കയ്പ്പമംഗലം 0480 2643768 8547614205
പെരിഞ്ഞനം 0480 2641974 8547614206
പടിഞ്ഞാറെവെമ്പല്ലൂർ 0480 2850650 8547614207
ആല 0480 2850650 8547614208
പനങ്ങാട് 0480 2850650 8547614208
അഴിക്കോട് 0480 2815209 8547614209
എറിയാട് 0480 2815212 8547614210
പുല്ലൂറ്റ് 0480 2813176 8547614211
ലോകമല്ലേശ്വരം 0480 2809690 8547614212
പൊയ്യ 0480 2897468 8547614213
പള്ളിപ്പുറം 0480 2897468 8547614213
മടത്തുംപടി      
മേത്തല 0480 2803680 8547614214
എടവിലങ്ങ് 0480 2805810 8547614215

 

മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക്

 

     
ഇരിങ്ങാലക്കുട 0480 2829225 8547614302
പൊറത്തിശ്ശേരി 0480 2887154 8547614303
വള്ളിവട്ടം 0480 2868385 8547614304
കടപ്പശ്ശേരി 0480 2883083 8547614305
കാട്ടൂർ 0480 2871190 8547614306
എടതിരിഞ്ഞി 0480 2825348 8547614307
കൊറ്റനെല്ലൂർ 0480 2868262 8547614308
കാറളം 0480 2832336 8547614309
വടക്കുംകര 0480 2867689 8547614310
പുല്ലൂർ 0480 2832533 8547614311
തെക്കുംകര 0480 2867650 8547614312
മനവ ലശ്ശേരി 0480 2832562 8547614313
നെല്ലായി 0480 2727739 8547614315
ആനന്ദപുരം 0480 2880500 8547614316
പറപ്പൂക്കര 0480 2792102 8547614318
ആമ്പല്ലൂർ 0480 2757526 8547614319
കല്ലൂ 0480 2758686 8547614320
തൃക്കൂർ      
തൊറവ് 0480 2758211 8547614321
നെന്മണിക്കര     8547618443
പുത്തൻചിറ 0480 2896464 8547614329
പടിയൂർ 0480 2864884 8547614338
വേളൂർക്കര 0480 2834703 8547614339
മാടായിക്കോണം 0480 2832438 8547614340
ചെങ്ങാലൂർ 0480 2758171 8547614341
മുരിയാട് 0480 2883123 8547614342
തൊട്ടിപ്പാൾ 0480 2793077 8547614343
പൂമംഗലം 0480 2833276 8547614347
കരുമാത്ര 0480 2862874 8547614349

 

തൃശ്ശൂ൪ താലൂക്ക്

 

     
അഞ്ഞൂർ 0487 2211118 8547614402
തങ്ങാലൂർ 0487 2211118 8547614402
കൈപ്പറമ്പ് 0487 2211118 8547614402
അവണൂർ      
വളപ്പായ 0487 2211302 8547614404
ചൂലിശ്ശേരി     8547614405
പേരാമംഗലം 0487 2307694 8547614452
ചിറ്റിലപ്പിള്ളി     8547614451
തോളൂർ 0487 2285076 8547614406
ചാലക്കൽ      
പുഴയ്ക്കൽ      
പുറനാട്ടുകര 0487 2307735 8547614407
കുറ്റൂർ      
പോട്ടോർ 0487 2211353 8547614408
കോലഴി 0487 2206439 8547614409
അടാട്ട് 0487 2307711 8547614410
വിയ്യൂർ 0487 2321687 8547614411
ഒല്ലൂക്കര      
നെട്ടിശ്ശേരി 0487 2376126 8547614412
മാടക്കത്തറ 0487 2693524 8547614413
കുറിച്ചിക്കര 0487 2693032 8547614414
പാണഞ്ചേരി 0487 2282269 8547614415
അയ്യന്തോൾ      
പൂങ്കുന്നം 0487 2360650 8547614416
പീച്ചി 0487 2282061 8547614417
നടത്തറ 0487 2317619 8547614418
തൃശ്ശൂർ 0487 2320930 8547614419
അരനാട്ടുകര      
പുല്ലഴി 0487 2363975 8547614420
കണിമംഗലം 0487 2447226 8547614421
ചെമ്പുക്കാവ് 0487 2322836 8547614422
ചിയ്യാരം 0487 2250962 8547614423
ഊരകം 0487 2348968 8547614424
ചേർപ്പ്      
ചെവ്വൂർ 0487 2348967 8547614425
വല്ലച്ചിറ 0487 2348967 8547614426
പാറളം      
പള്ളിപ്പുറം 0487 2277337 8547614427
കോടന്നൂർ 0487 2277337 8547614427
പുത്തൂർ 0487 2350138 8547614428
മാന്നാമംഗലം     8547614429
പാലിശ്ശേരി 0487 2348701 8547614430
അവിണിശ്ശേരി      
ഒല്ലൂർ 0487 2358732 8547614431
പരക്കാട്      
എറവ് 0487 2313441 8547614432
മണലൂർ 0487 2632975 8547614433
കാരമുക്ക് 0487 2630154 8547614434
അന്തിക്കാട് 0487 2635366 8547614435
പുള്ള്     8547614436
പടിയം     8547614437
ചാഴൂർ 0487 2274335 8547614438
താന്ന്യം 0487 2402327 8547614439
വടക്കുംമുറി 0487 2276121 8546614440
കിഴക്കുമുറി 0487 2276121 8547614440
കുറിമ്പിലാവ് 0487 2275347 8547614441
ഇഞ്ചമുടി     8547614442
മനക്കൊടി 0487 2313439 8547614443
വെളുത്തൂർ      
പെരിങ്ങാവ് 0487 2322722 8547614444
കിള്ളന്നൂർ 0487 2202540 8547614445
എടക്കളത്തൂർ 0487 2286379 8547614446
വിൽവട്ടം 0487 2320827 8547614447
വെള്ളാനിക്കര 0487 2376126 8547614448
മുളയം 0487 2317633 8547614449
കൈനൂർ     8547614450
കൊഴുക്കുള്ളി     8547614453
കൂർക്കഞ്ചേരി 0487 2447409 8547614454
മരത്താക്കര     8547614455
എടക്കന്നി 0487 2351256 8547614456
വെങ്ങിണിശ്ശേരി 0487 2277299 8547614457
ആലപ്പാട് 0487 2676523 8547614458
ആറാട്ടുപുഴ 0487 2795198 8547614459
കിഴുപ്പിള്ളിക്കര 0487 2871950 8547614460

 

ചാവക്കാട് താലൂക്ക്

 

     
പുന്നയൂർക്കുളം 0487 2543181 8547614502
കടിക്കാട് 0487 2543181 8547614502
പുന്നയൂർ 0487 2617979 8547614503
വടക്കേക്കാട് 0487 2683143 8547614504
വൈലത്തൂർ 0487 2683143 8547614504
പൂക്കോട് 0487 2685065 8547614505
പേരകം 0487 2685065 8547614505
ഗുരുവായൂർ 0487 2556279 8547614506
ഇരിങ്ങപുറം 0487 2556279 8547614506
മണത്തല 0487 2503539 8547614507
എളവള്ളി 0487 2640961 8547614508
ബ്രഹ്മകുളം 0487 2640961 8547614508
തളിക്കുളം 0487 2606888 8547614509
നാട്ടിക 0487 2402402 8547614510
വലപ്പാട് 0480 2835356 8547614511
മുല്ലശ്ശേരി 0487 2264657 8547614512
അന്നക്കര 0487 2264657 8547614512
വെങ്കിടങ്ങ് 0487 2261516 8547614513
കുണ്ടലിയൂർ 0487 2261516 8547614513
ഇരിമ്പ്രനെല്ലൂർ 0487 2261516 8547614513
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 0487 2294788 8547614514
വാടാനപ്പള്ളി 0487 2606988 8547614515
ഒരുമനയൂർ 0487 2503569 8547614516
പാവറട്ടി 0487 2642258 8547614517
വെണ്മേനാട് 0487 2642258 8547614517
ചാവക്കാട് 0487 2556361 8547614518
തൈക്കാട് 0487 2556361 8547614518
ഇടക്കഴിയൂർ 0487 2616880 8547614519
കടപ്പുറം 0487 2532802 8547614520

 

തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക്

 

     
കണിയാർക്കോട് 4884 283086 8547614602
പാമ്പാടി 4884 283086 8547614602
തിരുവില്വാമല 4884 283685 8547614603
എളനാട് 4884 288282 8547614604
വെണ്ണൂർ 4884 288282 8547614604
വടക്കേത്തറ 4884 227210 8547614605
പഴയന്നൂർ 4884 226620 8547614606
കൊണ്ടാഴി 4884 285635 8547614607
മായന്നൂർ 4884 285635 8547614607
ചേലക്കര 4884 254333 8547614608
തോന്നൂർക്കര 4884 254333 8547614608
പുലാക്കോട് 4884 254333 8547614608
കുറുമല 4884 250541 8547614609
പങ്ങാരപ്പിള്ളി 4884 250541 8547614609
കുമരനെല്ലൂർ 4884 234357 8547614610
കാഞ്ഞിരക്കോട് 4884 234357 8547614610
വടക്കാഞ്ചേരി 4884 235544 8547614611
പാർളിക്കാട് 4884 235544 8547614611
ദേശമംഗലം 4884 280075 8547614612
പല്ലൂർ 4884 280075 8547614612
പാഞ്ഞാൾ 4884 274674 8547614613
പൈങ്കുളം 4884 274674 8547614613
വെങ്ങാനെല്ലൂർ 4884 254286 8547614614
കിള്ളിമംഗലം 4884 254286 8547614614
ചെറുതുരുത്തി 4884 261772 8547614615
നെടുമ്പുര 4884 261772 8547614615
വരവൂർ 4884 280080 8547614616
പിലക്കാട് 4884 280080 8547614616
തെക്കുംകര 4884 267793 8547614617
മണലിത്തറ 4884 267793 8547614617
മുള്ളൂർക്കര 4884 273453 8547614618
ആറ്റൂർ 4884 273453 8547614618
എങ്കക്കാട് 4884 267723 8547614619
കരുമത്ര 4884 267723 8547614619
വീരുപ്പാക്ക 4884 267723 8547614619
മുണ്ടത്തിക്കോട് 4885 288224 8547614620
പുതുരുത്തി 4885 288224 8547614620
പെരുങ്ങണ്ടൂർ 0487 2205783 8547614621
മിണാല്ലൂർ 0487 2205783 8547614621
വേലൂർ 4885 288210 8547614622
തയ്യൂർ 4885 288210 8547614622
കീരാലൂർ 4885 288210 8547614622
ആറങ്ങോട്ടുകര 4884 280049 8547614623
തലശ്ശേരി 4884 280049 8547614623
തിച്ചൂർ 4884 280049 8547614623
കോട്ടപ്പുറം 4884 235470 8547614624
ചിറ്റണ്ട 4884 235470 8547614624
നെല്ലുവായ് 4885 264770 8547614626
കരിയന്നൂർ 4885 264770 8547614626
കടങ്ങോട് 4885 271200 8547614627
ചിറമനങ്ങാട് 4885 271200 8547614627
വെള്ളറക്കാട് 4885 271200 8547614627
ഇയ്യാൽ 4885 243008 8547614628
ചിറനെല്ലൂർ 4885 243008 8547614628
പഴഞ്ഞി 4885 276612 8547614629
കാട്ടകാമ്പാൽ 4885 276612 8547614629
കരിക്കാട് 4885 289959 8547614630
പെരിമ്പിലാവ് 4885 289959 8547614630
കടവല്ലൂർ 4885 289959 8547614630
പോർക്കുളം 4885 212566 8547614631
മങ്ങാട് 4885 212566 8547614631
അകതിയൂർ 4885 212566 8547614631
കുന്ദംകുളം 4885 212502 8547614632
ആർത്താറ്റ് 4885 212503 8547614633
ആളൂർ     8547614634
കണ്ടാണശ്ശേരി 4885 236515  
ചൂണ്ടൽ 4885 212813 8547614635
ചൊവ്വന്നൂർ     8547614636
ചെമ്മന്തിട്ട 4885 212484 8547614637
വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂർ 4885 247131 8547614638
അഞ്ഞൂർ 4885 212482 8547614639
കാണിപ്പയ്യൂർ 4885 212501 8547614640
ചേലക്കാട്     8547614625
എരനെല്ലൂർ 4885 242782 8547614641

 

ചാലക്കുടി താലൂക്ക്

 

     
ആളൂർ 0480 2621750 8547614335
കല്ലേറ്റുംകര 0480 2621751 8547614330
താഴേക്കാട് 0480 2789877 8547614346
അണ്ണല്ലൂർ 0480 2711552 8547614348
വടക്കുംഭാഗം 0480 2897401 8547614328
വടമ 0480 2897401 8547614328
കുരുവിലശ്ശേരി 0480 2897664 8547614326
ആലത്തൂർ 0480 2897664 8547614326
കല്ലൂർ തെക്കുംമുറി 0480 2773133 8547614323
കല്ലൂർ വടക്കുംമുറി 0480 2717320 8547614324
കാക്കുളിശ്ശേരി 0480 2778890 8547614350
തിരുമുക്കുളം 0480 2777725 8547614327
കിഴക്കുംമുറി (കൊരട്ടി) 0480 2735465 8547614325
മുറിഞ്ഞൂർ തെക്കുംമുറി 0480 2735465 8547614325
മേലൂർ 0480 2737582  
മുരിങ്ങൂർ-വടക്കുംമുറി 0480 2737582  
പടിഞ്ഞാറെചാലക്കുടി 0480 2708811 8547614331
കിഴക്കേ ചാലക്കുടി 0480 2700711 8547614332
പോട്ട 0480 2700711 8547614332
പേരാമ്പ്ര 0480 2700711 8547614332
പരിയാരം      
കുറ്റിച്ചിറ 0480 2741346 8547614337
എലിഞ്ഞിപ്ര 0480 2748680 8547614345
കോടശ്ശേരി 0480 2741182 8547614334
മറ്റത്തൂർ 0480 2741263 8547614314
വെള്ളികുളങ്ങര 0480 2741185 8547614322
കൊടകര 0480 2727436 8547614333
വരന്തരപ്പിള്ളി 0480 2763528 8547614317
മുപ്ലിയം 0480 2763528 8547614317
നന്ദിപൂലം 0480 2783669 8547614344
അതിരപ്പളളി     8547618442