റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0495  

 2370518     2371400

8547616013

9446007172

 2371062   2370459 
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍ 0495  

 2371400   2383500 

9447171400

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0495 

 2371062   2370459 

8547616013

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0495 

 2371860     2334040   2374875

8547616016

 

  

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)  0495  

 2371622
 0496-2613051 

 

8547616015

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.എ)  0495  

  2536005 

 

8547616014

 

  

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (എല്‍.ആര്‍)  0495 

 2371623 

8547616017

 
 8 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി.എം)    

8547616018

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 0495   2375458  9447175458
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 കോഴിക്കോട്  0495   2372966
 2 വടകര 0496   2522361
 3 കൊയിലാണ്ടി 0496   2620235
 4 താമരശ്ശേരി 0495   2373088

 

കോഴിക്കോട് താലൂക്ക്

 

         
രാമനാട്ടുകര     0495 2443100 8547616102
ഫറോക്ക്     0495 2483828 8547616103
കടലുണ്ടി     0495 2471250 8547616104
ചെറുവണ്ണൂർ     0495 2483505 8547616105
ബേപ്പൂർ     0495 2415500 8547616106
പന്നിയങ്കര     0495 2322432 8547616107
നഗരം     0495 2540946 8547616108
കസബ     0495 2727124 8547616109
കച്ചേരി     0495 2384130 8547616110
കരുവന്തുരുത്തി     0495 2481796 8547616111
വളയനാട്     0495 2331872 8547616112
പുതിയങ്ങാടി     0495 2392720 8547616113
ഏലത്തൂർ     0495 2461190 8547616114
തലക്കുളത്തൂർ     0495 2850800 8547616115
കക്കോടി     0495 226622 8547616116
ചെലന്നൂർ     0495 2263191 8547616117
വേങ്ങേരി     0495 2370707 8547616118
ചേവായൂർ     0495 2375922 8547616119
ചെലവൂർ     0495 2358826 8547616120
നെല്ലിക്കോട്     0495 2356969 8547616121
ഒളവണ്ണ     0495 2433977 8547616122
കോട്ടൂള്ളി     0495 2743700 8547616123
പന്തീരാങ്കാവ്     0495 2433988 8547616124
കുരുവട്ടൂർ     0495 2811242 8547616125
കുന്ദമംഗലം     0495 2572135 8547616126
ചാത്തമംഗലം     0495 2800973 8547616127
നീലേശ്വരം     0495 2296856 8547616128
കുമാരനെല്ലൂർ     0495 2296700 8547616131
കൊടിയത്തൂർ     0495 2207438 8547616132
കക്കാട്     0495 2295105 8547616133
താഴേക്കോട്     0495 2295800 8547616134
പൂലക്കോട്     0495 2288282 8547616135
മാവൂർ     0495 2883800 8547616136
പെരുവയൽ     0495 2490100 8547616137
പെരുമണ്ണ     0495 2433999 8547616138
കുറ്റിക്കാട്ടൂർ     0495 2358362 8547616140
കാക്കൂർ     0495 2857559 8547616147
നന്മണ്ട     0495 2855168 8547616148
മടവൂർ     0495 2244420 8547616151

 

കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക്

 

         
ചേമൻചേരി     0496 2633396 8547616202
ചെങ്ങോട്ടുകാവ്     0496 2210255 8547616203
പന്തലായിനി     0496 2621272 8547616204
വിയ്യൂർ     0496 2630946 8547616205
മൂടാടി     0496 2691367 8547616206
തിക്കോടി     0496 2604722 8547616207
തുറയൂർ     0496 2470096 8547616208
പയ്യോളി     0496 2605869 8547616209
കീഴാരിയൂർ     0496 2677279 8547616210
അരിക്കുളം     0496 2696523 8547616211
കൊഴുക്കല്ലൂർ     0496 2678777 8547616212
ഇരിങ്ങൽ     0496 2604722 8547616213
ചങ്ങരോത്ത്     0496 2669750 8547616214
എരവട്ടൂർ     0496 2616043 8547616215
പാലേരി     0496 2669620 8547616216
കൂത്താളി     0496 2615123 8547616217
ചെറുവണ്ണൂർ     0496 2776136 8547616218
പേരാമ്പ്ര     0496 2249455 8547616219
നൊച്ചാട്     0496 2613254 8547616220
മേപ്പയ്യൂർ     0496 2677196 8547616221
ചെമ്പനോട     0496 2616043 8547616222
മേഞ്ഞാണ്യം     0496 2610413 8547616223
ചക്കിട്ടപ്പാറ     0496 2249611 8547616224
അവിട്ടനെല്ലൂർ     0496 2658400 8547616225
കോട്ടൂർ     0496 2658600 8547616226
കായണ്ണ     0496 2659572 8547616228
നടുവണ്ണൂർ     0496 2650041 8547616229
ഉള്ളിയേരി     0496 2210254 8547616230
അത്തോളി     0496 2234231 8547616231
ബാലുശ്ശേരി     0496 2706590 8547616232
കൂരാച്ചുണ്ട്     0496 2661605 8547616237

 

വടകര താലൂക്ക്

 

         
അഴിയൂർ     0496 2500133 8547616302
ഒഞ്ചിയം     0496 2501486 8547616303
ചേറോട്     0496 2512423 8547616304
ഏറാമല     0496 2548930 8547616305
വടകര     0496 2512855 8547616306
നടക്കുതാഴ     0496 2522855 8547616307
മണിയൂർ     0496 2537130 8547616308
കോട്ടപ്പള്ളി     0496 2590321 8547616309
തിരുവല്ലൂർ     0496 2590320 8547616310
പാലയാട്     0496 2536710 8547616311
ആയഞ്ചേരി     0496 2590322 8547616312
വില്യാപ്പള്ളി     0496 2529161 8547616313
വേളം     0496 2770109 8547616314
എടച്ചേരി     0496 2440750 8547616315
തുണേരി     0496 2200868 8547616316
ചെക്ക്യാട്     0496 2573455 8547616317
വാണിമേൽ     0496 2562268 8547616318
വളയം     0496 2460492 8547616319
പുറമേരി     0496 2200800 8547616320
കാവിലുംപാറ     0496 2564600 8547616321
മരുതോൻകര     0496 2565855 8547616322
കുറ്റിയാടി     0496 2598209 8547616323
കായക്കോടി     0496 2597763 8547616324
കുന്നുമ്മൽ     0496 2560205 8547616325
നാദാപുരം     0496 2551623 8547616326
നരിപ്പറ്റ     0496 2562309 8547616327
വിലങ്ങാട്     0496 2467760 8547616328
തിനൂർ     0496 2467712 8547616329

 

താമരശ്ശേരി താലൂക്ക്

 

         
പുതുപ്പാടി     0495 2232112 8547616149
ഈങ്ങാപ്പുഴ     0495 2235114 8547616152
നെല്ലിപൊയിൽ     0495 2238100 8547616141
കോടൻചേരി     0495 2237848 8547616130
കൂടത്തായ്     0495 2248080 8547616150
പുതൂർ     0495 2281768 8547616143
കെടവൂർ     0495 2225305 8547616154
രാരോത്ത്     0495 2224471 8547616146
കൊടുവള്ളി     0495 2214300 8547616142
വാവാട്     0495 2213600 8547616153
കിഴക്കോത്ത്     0495 2214100 8547616144
നരിക്കുനി     0495 2244450 8547616145
തിരുവമ്പാടി     0495 2252383 8547616129
കൂടരഞ്ഞി     0495 2253053 8547616139
ഉണ്ണിക്കുളം     0496 2646690 8547616235
ശിവപുരം     0496 2649693 8547616234
കിനാലൂർ     0496 2642174 8547616233
കാന്തലാട്     0496 2270161 8547616236
പനങ്ങാട്     0496 2642835 8547616227
കട്ടിപ്പാറ         8547618467