റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

  ഫോൺ മൊബൈൽ
റവന്യൂ  മന്ത്രി 0471-2333670

9447672200

പ്രൈവറ്റ്  സെക്രട്ടറി 0471-2518187 9447673300 
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518317 9496253850
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518988 9495104716
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518575 9847978220
അസിസ്റ്റന്‍റ്  പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 0471-2518932 9947954040 
  ഫോൺ മൊബൈൽ
 കമ്മീഷണര്‍ 0471-2322830  
 ജോയിന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ 0471-2322947   9847936680 
 അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ (എല്‍.എ) 0471-2322796   8547610001
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍  (എല്‍.ആര്‍) 0471-2321229   8547610002
 അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ (സീനിയോറിറ്റി സെല്‍) 0471-2336965   8547610003 
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ (ഡി.എം)  0471-2324120  8547610004
അസിസ്റ്റന്‍റ് കമ്മീഷണര്‍ (ആര്‍.ഇ)  0471-2322606  8547610010
സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍  0471-2322569  8547610007
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍-2  0471-2322569  8547616029
അന്വേഷണം 0471-2322885  
ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റ് CRU  e-mail id  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ഫോൺ മൊബൈൽ
ലാന്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് & ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര്‍  0471-2322830 9747542020 
സെക്രട്ടറി 0471-2322839 9446534818 
അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി 0471-2328149 8547610017
ലോ ആഫീസര്‍ 0471-2321093  
ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ 0471-2321093