റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

ക്രമ നമ്പര്‍   കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ  എ.ഡി.എം
 1  കളക്ടറേറ്റ്   0474 

 2793473   2794900

 8547610026

 2795186
 2 ജില്ലാ  കളക്ടര്‍  0474  

 2794900 

9447795500

 
 3 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറല്‍) & എ. ഡി. എം  0474 

 2795186 

8547610026

 
 4 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഇലക്ഷന്‍)  0474 

  2796675 

8547610029

 
 5 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ആര്‍.ആര്‍)   0474  

 2793542 

8547610028

 
 6 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഭൂപരിഷ്ക്കരണം)   0474 

  2793542 

 

8547610030

 

  

 
 7 ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (പൊന്നുംവില)  0474 

 2793542 

8547610027

 
ക്രമ നമ്പര്‍ കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈൽ
 1 0474   2793461  9447163461
ക്രമ നമ്പര്‍ താലൂക്ക്  കോഡ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
 1 കൊല്ലം  0474   2742116
 2 കൊട്ടാരക്കര  0474   2454623
 3 കരുനാഗപ്പള്ളി  0476   2620223
 4 കുന്നത്തൂര്‍  0476   2830345
 5 പത്തനാപൂരം  0475   2350090
 6 പൂനലൂര്‍  0475   2222605
v
 

 

കൊല്ലം താലൂക്ക്

 

   
  കൊല്ലം (വെസ്റ്റ്)  0474 2767952  8547610502
  കൊല്ലം (ഈസ്റ്റ്)  0474 2767953  8547610503
  തൃക്കടവൂർ  0474 2700691  8547610504
  തൃക്കരുവ  0474 2700998  8547610505
  കിളികൊല്ലൂർ  0474 2731974  8547610506
  ശക്തികുളങ്ങര  0474 2770500  8547610507
  മങ്ങാട്   0474 2719241  8547610508
  വടക്കേവിള   0474 2729655  8547610509
  മുണ്ടയ്ക്കൽ  0474 2767445  8547610510
  ഇരവിപുരം  0474 2727299  8547610511
  മയ്യനാട്  0474 2558699  8547610512
  പരവൂർ  0474 2515101  8547610513
  പൂതക്കുളം  0474 2061245  8547610514
  മീനാട്  0474 2059456  8547610515
  കല്ലുവാതുക്കൽ  0474 2577131  8547610516
  ആദിച്ചനല്ലൂർ  0474 2059495  8547610517
  പാരിപ്പള്ളി  0474 2577120  8547610518
  കോട്ടപ്പുറം  0474 2513744  8547610519
  ചിറക്കര  0474 2596454  8547610520
  പള്ളിമൺ  0474 2565847  8547610521
  നെടുംപന  0474 2565611  8547610522
  തൃക്കോവിൽവട്ടം  0474 2504514  8547610523
  തഴുത്തല  0474 2536918  8547610524
  പനയം  0474 2550804  8547610525
  കൊറ്റംകര (മാമൂട്)  0474 2719253  8547610526
  ഇളമ്പള്ളൂർ  0474 2063131  8547610527
  മുളവന  0474 2529069  8547610528
  പെരിനാട്  0474 2550803  8547610529
  കിഴക്കേകല്ലട  0474 2587666  8547610530
  മൺട്രോത്തുരുത്ത്  0474 2543444  8547610531
  പേരയം  0474-2543444  8547618439
 

 

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക്

 

   
  എഴുകോൺ  0474 2484070  8547610602
  നെടുവത്തൂർ  0474 2456144  8547610603
  പവിത്രേശ്വരം  0474 2416307  8547610604
  കുളക്കട  0474 2067593  8547610605
  മൈലം  0474 2045805  8547610606
  കൊട്ടാരക്കര  0474 2455155  8547610607
  പുത്തൂർ  0474 2067499  8547610608
  കലയപുരം  0474 2614045  8547610609
  മേലില  0474 2403585  8547610610
  വെട്ടിക്കവല  0474 2403545  8547610611
  ഉമ്മന്നൂർ  0474 2493031  8547610612
  വെളിയം  0474 2464755  8547610613
  പൂയപ്പള്ളി  0474 2464300  8547610614
  കരിപ്ര  0474 2526527  8547610615
  ഓടനാവട്ടം  0474 2464677  8547610616
  ചക്കുവരയ്ക്കൽ  0474 2408111  8547610617
  വാളകം  0474 2472100  8547610618
  വെളിനല്ലൂർ  0474 2467730  8547610619
  ഇളമാട്  0474 2670195  8547610620
  കടയ്ക്കൽ  0474 2424697  8547610621
  ചിതറ  0474 2002070  8547610622
  ചടയമംഗലം  0474 2475922  8547610623
  മാങ്കോട്  0474 2002007  8547610624
  കുമ്മിൾ  0474 2443376  8547610625
  കോട്ടുക്കൽ  0474 2272412  8547610626
  നിലമേൽ  0474 2434333  8547610627
  ഇട്ടിവ  0474 2006031  8547610628
 

 

പത്തനാപുരം താലൂക്ക്

 

   
  പട്ടാഴി  0475 2399558 8547610714
  തലവൂർ  0475 2329930 8547610715
  വിളക്കൂടി  0475 2223224 8547610716
  പത്തനാപുരം  0475 2350015 8547610717
  പിടവുർ  0475 2351160 8547610718
  പട്ടാഴി വടക്കേക്കര  0475 2398558 8547610719
  പിറവന്തൂർ  0474 2767952 8547610721
  പുന്നല  0474 2767952 8547610723
 

 

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക്

 

   
  നീണ്ടകര  0474 2767952 8547610802
  തെക്കുംഭാഗം  0474 2767952 8547610803
  ചവറ  0474 2767952 8547610804
  പന്മന  0474 2767952 8547610805
  കരുനാഗപ്പള്ളി  0474 2767952 8547610806
  തേവലക്കര  0474 2767952 8547610807
  വടക്കുംതല  0474 2767952 8547610808
  അയിണിവേലിക്കുളങ്ങര  0474 2767952 8547610809
  കല്ലേലിഭാഗം  0474 2767952 8547610810
  ആദിനാട്  0474 2767952 8547610811
  ഓച്ചിറ  0474 2767952 8547610812
  ആലപ്പാട്  0474 2767952 8547610813
  തൊടിയൂർ  0474 2767952 8547610814
  കുലശേഖരപുരം  0474 2767952 8547610815
  തഴവ  0474 2767952 8547610816
  ക്ലാപ്പന  0474 2767952 8547610817
  പാവുമ്പ  0474 2767952 8547610818
 

 

കുന്നത്തൂ൪ താലൂക്ക്

 

   
  മൈനാഗപ്പള്ളി  0474 2767952 8547610902
  പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട  0474 2767952 8547610903
  ശാസ്താംകോട്ട  0474 2767952 8547610904
  പോരുവഴി  0474 2767952 8547610905
  കുന്നത്തൂർ  0474 2767952 8547610906
  ശൂരനാട് നോർത്ത്  0474 2767952 8547610907
  ശൂരനാട് സൗത്ത്  0474 2767952 8547610908
 

 

പുനലൂ൪ താലൂക്ക്

 

   
  പുനലൂർ  0474 2767952 8547610702
  കരവാളൂർ  0474 2767952 8547610703
  ഇടമുളയ്ക്കൽ  0474 2767952 8547610704
  അറയ്ക്കൽ  0475 2767952 8547610705
  അഞ്ചൽ  0475 2767952 8547610706
  വാളക്കോട്   8547610707
  അലയമൺ  0475 2767952 8547610708
  ഏരൂർ  0475 2767952 8547610709
  കുളത്തൂപ്പുഴ  0475 2767952 8547610710
  ചണ്ണപ്പേട്ട  0475 2767952 8547610712
  അയിരനെല്ലൂർ  0475 2767952 8547610713
  ഇടമൺ  0475 2767952 8547610720
  ആര്യങ്കാവ്  0475 2767952 8547610722
  തെന്മല  0475 2767952 8547610724
  തിങ്കൾകരിയ്ക്കം  0475 2767952 8547610711