റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issue Date Download
ലാൻഡ് റവന്യൂ മാന്വൽ  വാല്യം 1 ( ലാൻഡ്റവന്യൂ  കമ്മീഷണറേറ്റ് മാന്വൽ) 10/06/2019 view
ലാൻഡ് റവന്യൂ മാന്വൽ  വാല്യം 4 (റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് മാന്വൽ)
16/01/2019 view
ലാൻഡ് റവന്യൂ മാന്വൽ  വാല്യം 6 (വില്ലേജ് ഓഫീസ് മാന്വൽ) 01/03/2019 view