റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

Title Issue Date Download

ജീവനക്കാര്യം ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2024 - അപേക്ഷ നൽകേണ്ട തീയതികൾ ദീർഘിപ്പിക്കുകയും  - നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അപേക്ഷ റീസബ്‌മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഓപ്‌ഷൻ HRMS മോഡ്യൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് 

30/04/2024 📥

ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ 2023 - സ്റ്റേഷൻ തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

25/05/2023 📥

റവന്യൂ വകുപ്പ് :സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചു നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 

03/04/2023 📥

സർക്കുലർ നമ്പർ.ഐറ്റി-സെൽ2/86/2022 തീയതി: 07-12-2022

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ വകുപ്പ് -  സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇ-മെയിൽ ഉപയോഗം അധിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

 

07/12/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ ഉത്തരവുകളും സർക്കുലറുകളും സമയാസമയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

21/10/2022 📥

ഫയൽ അദാലത്ത് 2022 - ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പ് - പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്

10/10/2022 📥

യൂണിക് തണ്ടപ്പേർ അക്കൗണ്ട് :വില്ലേജാഫീസർക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

15/06/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 -പുതുക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ.

03/06/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയത്

10/05/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള HELP DESK .

09/05/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

05/05/2022 📥

ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഓൺലൈൻ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

30/04/2022 📥

ജീവനക്കാര്യം - 01/04/2022 തീയതിയിൽ ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഹയർ ഓപ്‌ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

19/04/2022  📥

ഇ-ട്രഷറി പ്രവര്‍ത്തനം -DDO മാര്‍ക്കുളള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍- സംബന്ധിച്ച്

22/12/2021 📥

വില്ലേജിലെ എല്ലാ ഭൂവുടമകളുടെയും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

15/09/2021 📥

Mines & Minerals  - NOC for granite quarrying from Government Land (Revenue Poramboke) - Fixing up time frame for the procedure to be followed- Instructions issued

02/07/2021 📥
സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ യഥാസമയം സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് 23/06/2021 മുതൽ 27/06/2021 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്  08/06/2021 📥
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 08/06/2021 📥
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 15/04/2021 📥

സർക്കുലർ നം. REV  - T2/13/ 2021 -REV തീയതി :14/04/2021 

കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്  - നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ

14/04/2021 📥
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളള തീയതി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 19/03/2021 📥
Illegal mining and transportation of minerals -guidelines -reg 09/02/2021 📥
റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 18/02/2021 📥
നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുളള നടപടികൾ -മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 8/10/2020 📥
ഇതര വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി ലഭിച്ച ജീവനക്കാരെ  റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ നിന്നും വിടുതല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുളള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 21/10/2020 📥
നിരീക്ഷണകാലം പൂര്‍ത്തിയായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുളള നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് 8/10/2020 📥
ഇ-ഡിസ്ട്രിക്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 29/09/2020 📥
1975 ലെ കേരള കെട്ടിട നികുതി നിയമം-പുതിയ നിരക്കിൽ ഒറ്റത്തവണ കെട്ടിട നികുതിയും ആഡംബര നികുതിയും ഈടാക്കുന്നത് 18/09/2020 📥
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ തഹസീൽദാരെ ഡെപ്യുട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത്   18/09/2020  📥
കേരള നെൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും വകുപ്പ് 27 എ ചട്ടം(4 ഡി) പ്രകാരമുളള അപേക്ഷകൾ  തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30/04/2020  📥
ഹയർ സർവ്വേ - പഴയ സിലബസ്സ് - അനുതാപാവസരം 09/12/2019 📥
കേരള  ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  ബോർഡ് - ഹിന്ദുസംവരണേതര സമുദായം - സാക്ഷ്യപത്രം 02/12/2019 📥
വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 08/11/2019 📥
സർവ്വേ പരിശീലനം പരിത്യജിക്കൽ - പരിപത്രം, പത്രിക  14/11/2019 📥
വകുപ്പ്തല പരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്- മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 16/10/2019 📥
കേരള നെൽവയൽ -തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2018 (ഭേദഗതി ) -ഭൂമിയുടെ  സ്വഭാവവ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഉൾക്കുറിപ്പ് ചേർക്കുന്നത്(സർക്കുലർ നമ്പർ REV /P 1 / 157 / 2019 -REV , തിയതി :23/ 05/ 2019 ) 23/05/2019 📥
കെട്ടിട നികുതി - ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 21/06/2019 📥
റെലിസ്-ഓണ്‍ലൈന്‍ പോക്കുവരവ്- ആധാരങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുവാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 13/11/2018 📥
നോൺക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 19/04/2016 📥
വില്ലേജ്/താലൂക്ക്/റവന്യൂ ഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ മുഖേനയും വില്ലേജ്/താലൂക്ക്/റവന്യൂഡിവിഷണല്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 05/09/2013 📥