റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്
തഹസിൽദാർ / സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ / ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്
വില്ലേജ് ഓഫീസർ / ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് / റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ
സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ / സീനിയർ ക്ലാർക്ക്
സി എ
ഫെയർ കോപ്പി സൂപ്രണ്ട്
ടൈപ്പിസ്റ്റ്