റവന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ സർവ്വീസ്
  ടോൾ ഫ്രീ നം
 18004255255

 

     

ഡോ.എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, റവന്യൂ

 

ശ്രീമതി. അനുപമ റ്റി.വി. ഐ.എ.എസ്

കമ്മിഷണർ